MiG-15T  výr. č. 225205 - npor. Dostál

 

MiG-15T  výr. č. 231922 - por. Šrotýř

 

LVT-Letka vzdušných terčů Košice

 

Šumava - Blatný vrch    20.6.1963

 

 MiG-15T. Pod kabinou je vidět součást vlečného zařízení.

 

 Místo havárie a tehdejší průsek v lese je dodnes zřetelný. Na místě vyrostly mladší stromy, které odolaly kůrovci. 

 

Dne 20. 6. 1963  odpoledne narušily vzdušný prostor Německé Spolkové Republiky tři československé MiGy-15. Jednalo se stroje modifikované pro vlekání vzdušných terčů označované jako MiG-15T. (Modifikace spočívala ve vymontování lafety s kanony a její nahrazení lafetou se zařízením pro odvíjení lana).  Stroje pocházely z Letky vzdušných terčů v Košicích, a působily dočasně v Dobřanech, kde zajišťovaly nácvik vzdušné střelby v prostoru JINCE. Migy vlétly hluboko do prostoru Bavorska v důsledku ztráty orientace, poté pokračovaly zpět do ČSSR, kde dva z nich havarovaly v prostoru Blatného vrchu na Šumavě.

Předehra událostí, které vedly ke katastrofě se začala odvíjet již  několik dní předem. Letka vzdušných terčů potřebovala přelétnout  z letiště Dobřany do Košic tři svoje MiGy, neboť  plánovaný detašmán po ukončení střeleb  končil. Z Košic byli vysláni letadlem Li-2 tři piloti - npor. Dostál, npor. Beran a por. Šrotýř. Ti měli přelétnout tři stroje, čtvrtým, kdo měl letět do Košic byl por. Slivka, který do Dobřan přiletěl 19.6 se čtvrtým strojem a původně měl vést skupinu zpět. Počasí pro přelet nebylo vhodné, celá akce byla poznamenána změnami a odklady. To se rovněž odrazilo v nedostatečné přípravě pro přelet. Selhal rovněž velitelský článek - v podstatě nikdo z velení se o přelet nezajímal, nikdo nic nekontroloval. Původní datum přeletu zněl z důvodu počasí na 21.6, nakonec bylo rozhodnuto, že akce proběhne již 20.6 a společně poletí pouze tříčlenná skupina. Por. Slivka si naplánoval let samostatně, podle přístojů ve výšce 6000m, tři další piloti měli letět "po zemi", za vidu. O tom, jak nedostatečná byla celá příprava svědčí pozdější výpověď npor. Berana. Ten se spolu s npor. Dostálem osudný den ráno dopravil z Košic do Prahy - Kbel. Dopoledne se procházeli po Václavském náměstí, kde si zašli "na jedno" s tím, že do Košic  letí až druhý den. Po poledni se vojenskou Li-2 přepravili do Dobřan, kde jim bylo sděleno, že letí hned. Na přípravu měli asi deset minut. Dopadlo to tak, jak asi muselo. Rozkaz zněl - provést přelet po trati Nepomuk - Brno - Piešťany - Košice ve výšce 500m. Po vzletu z Dobřan se skupina zformovala do roje, vedoucím byl npor. Dostál. Chyba se stala krátce poté, co trojice MiGů  nasadila na trať. Npor. Dostál měl v úmyslu letět podle železniční trati Blovice - Nepomuk, tu si ale zaměnil s tratí na Přeštice  a Klatovy. Místo na východ je koleje vedly směrem na jih, piloti ztratili orientaci. Vzhledem ke stoupajícímu terénu se prostor mezi zemí a základnou oblačnosti neustále zužoval, v prostoru Železné Rudy již byli letci v cárech mraků.  Krátce po přeletu Železné Rudy vstoupila skupina do vzdušného prostoru Bavorska. V prostoru Zwiesel skupina vlétla do mraků. Npor. Beran se odpoutal od skupiny, tím si zřejmě zachránil život. Vystoupal nad mraky a pomocí prostředků zaměřovací služby se dokázal vrátit do Dobřan. Zbylá dvojice npor. Dostál a por. Šrotýř v prostoru Zwiesel změnila kurz na východ a nízkým letem v údolích opustila prostor NSR směrem do Československa. Systém protivzdušné obrany tyto dva cíle zachytil a vyhodnotil, že jde o narušitele. Ze základen Dobřany, České Budějovice a Žatec  odstartovaly čtyři MiGy, které měly provést zachycení domnělého nepřítele. Zakrátko bylo jejich navádění na cíl  zrušeno, neboť se zjistilo, že jde o vlastní letouny. Npor. Dostál krátce po přeletu hranice do ČSSR změnil kurz na jih a tak se dvojice začala  po hřebeni v cárech oblačnosti  opět přibližovat ke státní hranici s NSR. V 15 hod. 48 min. se v prostoru Blatného vrchu se před oběma stíhači letícími v sevřené skupině  najednou objevily stromy. Piloti nestačili zareagovat a vysokou rychlostí vlétli do lesa. Prvotní zachycení o stromy proběhlo ještě na české straně, oba  stroje ale dopadly až v Bavorsku, kde v lese vytvořily asi 250m dlouhý průsek. Nárazem do stromů došlo k úplné destrukci, piloti neměli sebemenší šanci nehodu přežít.

 

 Zákres trati letu. Je zřejmé, že roj vedený npor. Dostálem sledoval železniční trať až do Bavorska.

 Detail poslední fáze letu. Červená přerušovaná čára- trať npor. Dostála a por. Šrotíře. Zelená přerušovaná čára je  trať letu por. Berana, která přechází v modrou v místě, kde si vyžádal zaměření po vyslání signálu "Tíseň" a nasadil na trať zpět do Dobřan.

 

Poté, co se npor. Beran vrátil do Plzně bylo po obou letounech vyhlášeno pátrání. Žádost byla předána i německé straně, která oznámila, že dva stroje byly spatřeny krátce před 16. hodinou policistou v obci Fraenau, v malé výšce pod oblaky. Německá strana rovněž  oznámila, že z důvodu špatného počasí nelze provést pátrání vrtulníkem. Stroje byly nalezeny až druhý den odpoledne příslušníky PS. Informace o tom, co se pak na hranicích dělo se liší. Dokonce i oficiální čs. dokumenty ale  potvrzují to, že příslušníci čs. pohraniční stráže vnikli na území Německa. Ještě před příchodem německých pohraničníků  se jim podařilo zajistit některé dokumenty a součásti letadel, které odnesli na čs. stranu. Podle německé strany, ale i některý pamětníků, si českoslovenští pohraničníci vynutili vstup na území násilně, pohrůžkou zbraněmi. Německá pohraniční stráž vyzbrojená jen puškami by neměla proti čs. pohraničníkům vyzbrojeným samopaly šanci a vcelku rozumně ustoupila. Obě strany se shodují, že čs. pohraničníky nezajímala těla letců, jen dokumenty a některé části letadel. Po nějaké době se čs. vojáci stáhli na svou stranu.

 

 

K oficiálnímu jednání došlo až na druhý den, kdy se přímo na hranicích setkali čs. a němečtí důstojníci. V té době trosky přímo na místě již  zkoumaly německé a americké orgány. Odpoledne toho dne bylo čs vojákům povoleno  oficiálně vstoupit na německé území, sesbítat ostatky letců a součásti, o které měla čs strana zájem.

 

Ostatky obou letců byly sesbírány a přeneseny na čs. stranu  22.6.1963 / VUA Praha /

 

Ač se to nezdá, snímek hraničních mezníků  26/9 a 26/10 zachycuje část Železné opony, přísně střežené hranice. Tehdy byli, podle politiků, na jedné straně ( té vaší )  ti dobří, a na druhé straně byli ti zlí. Nezáleželo za které strany jste se na čáru dívali - Evropa byla po dlouhá desetiletí právě tady politicky rozdělena.

 

 

 

 

 

 Článek z německého tisku z r. 2003 / via Bohumil Marc /

 

 O havárii se zmínilo i komunistické Rudé Právo, což byl u vojenských nehod jev málo vídaný. Psalo se vždy jen o tom, že Bundesluftwaffe přišla při nehodě o další F-104 Starfighter.

 

 

 Pohled z Blatného vrchu směrem k průsmyku. Pás mladších stromů uprostřed fotografie přesně označuje tehdejší průsek.

 

Pomníček na německé straně v místě prostoru nárazu letounů do země /2018/

 

Německý text na pomníkumoudře  říká že  " ...je (to) jen krátký čas a již jsi na věčnosti"

 

   

 Trosky na místě havárie /2018/

 

Za hlavní příčinu nehody byla označena nízká úroveň lelení u LVT Košice, zaviněná malou náročností velitele útvaru pplk. Geletkou. Velitel roje kpt. Slivka nesplnil povinnosti velitele detašmánu a nezajistil řádnou přípravu na přelet. Bezprostřední příčinou pak byla ztráta orientace vedoucího tříčlenné skupiny. Situaci neřešil podle směrnic - rozpustit skupinu a stoupat nad mraky, protože si uvědomoval, že letoun por. Šrotíře trup. č. 1922 není vybaven pro let v oblacích.

Zbývá dodat, že ani por. Beran svému osudu neunikl. Zahynul o osm let později při katastrofě MiGu-19 /bude brzy rovněž zde na Badatelně/

 

Prameny:

-vyšetřovací spis z fondu MNO 1963 VUA Praha

- soukromý archiv - Bohumil Marc

Pavel Krejčí 1.2019